Dostęp do dokumentacji medycznej

I. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Ksero dokumentacji medycznej wydawane jest pacjentowi po złożeniu wniosku
 2. Wzór wniosku znajduje się w rejestracji oraz w postaci pliku PDF do pobrania: WNIOSEK o udostepnienie dokumentacji medycznej
 3. Dokumentacja medyczna udostępniania jest w następujących formach: do wglądu przy obecności upoważnionego pracownika, termin należy ustalić w dniu złożenia wniosku lub poprzez sporządzenie kopii, termin odbioru należy ustalić przy składaniu wniosku
 4. Za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej nie jest pobierana opłata
 5. Odbiór dokumentacji medycznej potwierdzony jest podpisem przez pacjenta zgodnie ze wzorem załączonego wniosku
 6. Osoby uprawnione do otrzymania dokumentacji:
 • pacjent, którego dokumentacja dotyczy po okazaniu dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • upoważnione przez pacjenta w dokumentacji medycznej po okazaniem dokumentu tożsamości (dowód osobisty paszport)
 • upoważnione przez pacjenta na podstawie pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym
 • przedstawiciel ustawowy pacjenta za okazaniem stosownego dokumentu (rodzice do ukończenia przez dziecko 18 lat)
 • opiekun ustanowiony decyzją sądu za okazaniem stosownego dokumentu
 • po śmierci pacjenta dostęp do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia

Stosownie do zapisów art. 28 pkt. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ zażąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

II. Zasady zmiany danych osobowych znajdujących się w dokumentacji medycznej NZOZ Śródmieście Sp. z o.o.

Aby dokonać zmian danych osobowych lub wykreślić je z bazy należy złożyć stosowny wniosek: